RTÜK e Soruyorum Ulusal TV lerin Halkın haber alma özgürlüğünü yok saymaları nedir?

RTÜK Görev Başına: 

Ulusal TV lerin üç gün halkın haber alma özgürlüğünü yok saymaları nedir?

 
Taksim Gezi Parkında yapılacak  imar değişikliğinin sonucunda kesilecek ağaçlara karşı parka sahip çıkan halkımızın direnişini; iktidara yönelik bir eylem sayan  Ulusal TV lerin bu eylemlerinin bir yaptırımı yok mudur? 

Bu nasıl olabilir?

Yayın yapmayan TV ler;
-“ bizi patron engelledi…” diyebilirler,
-Bizi reklam verenler “ Yayın yaparsanız reklam vermeyiz diye tehdit ettiler” diyebilirler,
-Bizi siyasal erk “yayın yaparsanız sizi silerim” dedi, diyebilirler…

Konu:  “Patron engelledi, reklam verenler engelledi” diyorlarsa; yurtsever Cumhuriyet Savcılarını görev alanına,
"Bizi siyasi erk, iktidar partisi engelledi" diyorlarsa; Cumhuriyet  Baş Savcısı’nın görev alanına girmeklerdir.
İşin en vahim olan yanı; bu eylemin tekil olmaktan çok bir grubun ortak eylemi olması, bir çete davranışı gibi merkezi bir davranış olarak görülebileceği olasılığının ağır basmasıdır. Bu konu incelenmeli, soruşturulmalı ve gerçekler ortaya çıkarılmalıdır.
 
BİRLİKTE OKUYALIM:

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN 
HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
 
 
Kanun No                : 6112
Kabul Tarihi          : 15/2/2011
Yayımlandığı R.G.: Tarih:03/03/2011 Sayı:27863
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idarî, malî ve teknik yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, teşkilâtı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
YİNE OKUMAYA DEVAM EDELİM:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Hizmeti İlkeleri
 
 
Yayın hizmeti ilkeleri
MADDE 8 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri;
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.
b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.
c) Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.
ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.
d) Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz.
e) (Değişik : 25/4/2013-6462/1.md.) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez.
f) Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.
g) Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz.
ğ) (Değişik : 25/4/2013-6462/1.md.) Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez.
h) Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz.
ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.
i) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz.

Özellikle bu maddenin  “ı” bendinin ilk satırları açık ve seçiktir.

“ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haber soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.”

Şimdi Burada: Ülkemin tüm Anayasal, yasal kurum ve kuruluşlarını göreve çağırıyorum. Kimdir bu adamlar ve nasıl kendilerini yasaların üstünde görerek Türk Halkının haber alma özgürlüğünü “YOK SAYMAK” tadırlar. Hesap sorun, Hesap versinler. Halkımız bunu sizden beklemektedir.
 
YAZILI BASIN:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yurda dönüşündeki karşılamayı ve yaptığı konuşmayı dikkatle izledim. 7 Haziran günü yazılı basında bu karşılama olayını bazı gazetelerin aynı manşetle; bir kaşe, bir merkezden yazıldığını, bazı gazetelerin ise kendi görüşlerine göre haberi manşetle verdiklerini gördüm. Bu konuyu yorumsuz olarak sunuyorum:

7 Haziran Cuma 2013 tarihli Gazetelerin Manşetleri

 

Saygılarımla;
Tevfik YALÇIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir